Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZ)

Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZ)

forrás: Letölthető PDF 

2014. május 29-én elfogadott szöveg Módosítva 2017. május 30-án

1. §

Alkalmazási terület

1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a Megbízó mint vállalkozó és a Szállítmányozó mint vállalkozó között jönnek létre, és a magyar jog szerint szállítmányozásnak minősülnek.

2. Ha a Szállítmányozó kombinált fuvarozási okmányt bocsát ki (MTO/CTO/NVOCC okmány, vagy más hasonló tartalmú okmány), úgy ezen okmányok feltételei a MÁSZ alkalmazását megelőzik.

3. Ha a szerződés tárgya pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő, fegyver, múzeális értékű tárgy, festmény, hallucinogén anyag, ill. más különleges értékű de nem normál kereskedelmi áru, ezen Általános Szállítmányozási Feltételek csak a szerződő felek kifejezett és írásbeli megállapodása esetén alkalmazandók.  

2. §

Szállítmányozási szerződés

1. (A felek főkötelezettsége) Szállítmányozási szerződés alapján a Szállítmányozó a saját nevében, a Megbízó javára, küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére, és ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a Megbízó pedig díj fizetésére köteles.

2. (A Szállítmányozó ajánlata, az ajánlat elfogadása) A Szállítmányozó ajánlata csak azonnali elfogadás esetén érvényes, kivéve, ha az ajánlatban az ajánlati kötöttség határideje meg van határozva. Ez esetben – eltérő megállapodás esetén - az ajánlattal mindenben azonos írásos elfogadásnak a Szállítmányozóhoz a határidő utolsó napján, 17:00 óráig meg kell érkeznie. Az ezen időpontot követően érkezett elfogadás alapján a szerződés nem jön létre. Nem jön létre a szállítmányozási szerződés, ha a Szállítmányozó a Megbízó ajánlatára nem tesz az ajánlattal mindenben azonos tartalmú, írásos elfogadó nyilatkozatot. 

3. (A Szállítmányozó hallgatása, tartózkodása) A Szállítmányozó hallgatása, vagy valamitől való tartózkodása, csak egy adott ügylet tekintetében, és csak a felek előzetes rendelkezése alapján minősül jognyilatkozatnak.

4. (A Megbízó általános szerződési feltételei) A Megbízó általános szerződési feltételei nem alkalmazandók.

5.( A megbízás formája) A szállítmányozási megbízást (elfogadást) írásban kell adni. A telefonon, szóban adott megbízást a Megbízó haladéktalanul, írásban köteles megerősíteni. Ennek elmulasztásából eredő bármely következményért a Megbízó felel.

6. (Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség) A Megbízó és a Szállítmányozó köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

7. (Szokások a felek viszonyában) A szakma szokásai és a felek között korábban kialakított szokások csak akkor válnak a szerződés részévé, ha ebben a felek kifejezetten megállapodtak.

8. (A szállítmányozási megbízás tartalma) A megbízásnak a szállítmányozási szerződés végrehajtásához szükséges adatokat, és minden információt hiánytalanul és pontosan kell tartalmaznia. A hiányos, vagy pontatlan megbízásból fakadó következmények a Megbízót terhelik.

9. (Adatok ellenőrzése) A Szállítmányozó nem köteles a Megbízó által közölt adatok valódiságát, helyességét, pontosságát, stb. ellenőrizni.

3. §

A megbízás teljesítése

1. (A Megbízó érdekeinek elsődlegessége) A megbízás teljesítése során a Szállítmányozónak a Megbízó érdekeit kell képviselnie. A Megbízó érdekeinek képviseletébe nem értendő bele semmilyen cselekmény, vagy cselekménytől való tartózkodás, amellyel a Szállítmányozó saját magának kárt, költségeket, vagy más hátrányt okozna.

2. (Utasítások) A Szállítmányozó a Megbízó utasításait köteles követni, azok szakszerűtlenségére azonban a Megbízó figyelmét fel kell hívnia. A célszerűtlen, szakszerűtlen, hiányos, hibás és késedelmesen adott utasítások következményeit a Megbízó viseli.

3. (A Megbízó az utasítást fenntartja) Ha a Megbízó az utasítást a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Szállítmányozó a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára, biztosíték szolgáltatását követően elláthatja. A biztosíték szolgáltatása tekintetében eltelt idő következményei a Megbízó terhére esnek.

4. (Eltérés az utasítástól) A Szállítmányozó a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke – Szállítmányozó rendelkezésére álló adatok alapján - minden kétség nélkül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

5. (Az utasítás teljesítésének megtagadása) A Szállítmányozónak meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

6. (Az utasítás költségei) A Megbízó köteles megtéríteni, ill. a Szállítmányozó kérésére kellő időben előlegezni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

7. (Utasítás és biztosíték) A Szállítmányozó az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szállítmányozó az utasítás teljesítését megtagadhatja. Nem megfelelő a biztosíték, ha az a végrehajtási láncban résztvevőknél várhatóan felmerülő költségek 10%-kal növelt összegét nem éri el, és ha a biztosíték nem alkalmas arra, hogy azt a Szállítmányozó minden további, a Megbízó vagy harmadik személy ellen folytatott érvényesítési eljárás nélkül, azonnal igénybe vegye. A Szállítmányozónak a biztosítékkal - annak igénybevételét, vagy a Megbízó fizetését követően - haladéktalanul el kell számolnia.

8. (Az utasítás módosítása) Ha a Megbízó a szállítmányozási megbízást úgy módosítja, hogy azt a Szállítmányozó nem tudja teljesíteni, a Szállítmányozó a szerződés teljesítésétől elállhat, vagy azt felmondhatja és követelheti felmerült költségeinek megtérítését, valamint díjazását.

9. (A Megbízó nem ad utasítást) Ha a Szállítmányozó kért, de nem kapott utasítást a közölt időn belül a Megbízótól, úgy a Szállítmányozó saját belátása szerint jogosult intézkedni. Az intézkedés során a Szállítmányozó saját kárának és költségeinek elkerülése, ill. minimalizálása mellett a Megbízó kárának enyhítését és az ésszerűségi szempontokat köteles figyelembe venni. A Szállítmányozónál ilyen módon keletkezett károk a Megbízó terhére esnek.

10. (Harmadik személyek rendelkezése) A Megbízónak olyan utasítása, amely szerint a küldeményt harmadik személy rendelkezésére kell tartani, már nem vonható vissza akkor, ha a küldeménnyel kapcsolatban a harmadik személyt a rendelkezési jog már megilleti. A harmadik személy rendelkezéséből fakadó következmények, így különösen a károk és költségek a Megbízót terhelik

11. (Akadályok) A Szállítmányozó köteles a Megbízót tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a megbízás teljesítését akadályozza, vagy annak bármiféle módosítását teszi szükségessé.

12. (A Megbízó visszavonja a megbízást) Ha a Megbízó a megbízást visszavonja és a Szállítmányozó a megbízás teljesítése érdekében már intézkedéseket tett, úgy az ebből fakadó károkat és költségeket, valamint a szállítmányozási díjat a Megbízó megtéríteni tartozik. A Megbízó ezen esetre kötbérrel tartozik a Szállítmányozónak, amelynek összege a megállapodott díj 20%, és amely a kártérítésbe beleszámítandó.

13. (A Szállítmányozó elállása) Amennyiben olyan, a Szállítmányozó befolyásán kívül álló körülmények következnek be, amelyek a Szállítmányozó kötelezettségeinek teljesítését részben vagy egészben lehetetlenné teszik, úgy a Szállítmányozó jogosult elállni vagy a szerződést felmondani és költségeit, valamint arányos díját követelni.

14. (Gyűjtőforgalom) A Megbízó kifejezett tiltása hiányában a Szállítmányozó a küldeményt gyűjtő forgalomban is továbbíttathatja.

15. (Hatósági rendelkezések) A Szállítmányozó csak a szállítmányozással közvetlenül összefüggő hatósági rendelkezéseket köteles ismerni és betartani. Minden egyéb hatósági rendelkezés, így különösen az egyes országok export- és importszabályozásával kapcsolatos előírások betartásáért a Szállítmányozó nem felel.

16. (A Szállítmányozó belépése a teljesítésbe) A Szállítmányozó a megbízást teljes egészében, vagy részben, maga is teljesítheti. Amennyiben a Szállítmányozó a megbízást maga teljesíti, úgy erről a Megbízót, legkésőbb az elszámolás keretében tájékoztatnia kell.

17. (Határidők) A Szállítmányozó kifejezett és írásos nyilatkozat hiányában nem vállalja, hogy a küldeményt meghatározott napon vagy meghatározott járattal továbbítja, vagy, hogy ő maga, vagy bármely közreműködő egy meghatározott cselekményt meghatározott időpontban végez el.

18. (Átvételi elismervény) A Szállítmányozó a Megbízó kérésére átvételi elismervényt bocsát ki.

19. (Tájékoztatás) A Szállítmányozó a Megbízó kívánságára külön is ad tájékoztatást a szerződés teljesítéséről. A Szállítmányozó a Megbízót az árutovábbítás utolsó eseményéről késedelem nélkül értesíti. 

4. §

A küldemény átadása a Szállítmányozónak

1. (Adatok ellenőrzése) Amikor a Megbízó a küldeményt a Szállítmányozónak átadja, a Szállítmányozó jogosult, de nem köteles – a küldemény darabszámának kivételével – a küldemény tényleges adatait megállapítani.

2. (Eltérő adatok) Amennyiben az ellenőrzött adatok a megbízás adataitól eltérnek, úgy a Szállítmányozó a Megbízót e körülményről haladéktalanul értesíti és közli, hogy a létrejött szerződés adatai és az átadott küldemény adatai egymásnak nem felelnek meg. Minden e körülményből fakadó következmény, így különösen a késedelem, díjszint vagy a költségek növekedése, stb.) a Megbízót terhelik.

3. (Javítandó adatok) Ha a küldemény adatai – akár okmányon akár az árun magán, - bármely okból is legyen az, - javításra szorulnak, úgy e tényt a Szállítmányozó a Megbízóval közli és szükség esetén utasítást kér. Az ebből fakadó költségek a Megbízót terhelik. A Szállítmányozó nem köteles a javításokat az árun maga elvégezni, hanem kérheti, hogy azt a Megbízó maga végezze el.

4. (Cselekmények az áruval) A Szállítmányozó a küldeményt csomagolni, kötegelni, a csomagolást javítani, és általában a küldemény fizikai állapotát illetően cselekményeket elvégezni nem köteles. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a küldemény mások személyét és vagyonát veszélyezteti. Ilyen esetekben a Megbízó köteles a szükséges cselekményt felhívásra, és a közölt határidőben elvégezni, vagy az ezzel összefüggő költségeket a Szállítmányozónak megtéríteni. 

5. §

Veszélyes vagy különleges kezelést igénylő küldemények

1. (A Megbízó közlési kötelezettsége) Más küldeményekre, egyéb dolgokra és személyekre veszélyes küldeményeket, vagy olyanokat, amelyek gyors romlásnak vannak kitéve, ill. egyébként érzékenyek vagy különlegesek, csak a Szállítmányozóval történt előzetes, kifejezett és írásbeli megállapodás alapján lehet a Szállítmányozónak vagy megbízottjának átadni. Az ilyen küldemények veszélyes, gyorsan romló, érzékeny, vagy bármely ok miatt különleges jellegét az első kapcsolatfelvétel alkalmával közölni kell, ill. ezt a tulajdonságot az okmányokon és a küldeményen fel kell tüntetni.

2. (Írásos nyilatkozat) A Megbízó - az egyes fuvarozási módok veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó szabályaiban foglalt árubesorolás megjelöléssel - a küldemény veszélyes/különleges tulajdonságairól aláírt nyilatkozatot köteles előzetesen és kellő időben átadni a Szállítmányozónak. Ennek elmulasztásából, a nyilatkozat alkalmatlanságából, késedelmességéből fakadó minden kárért a Megbízó felel.

3. (Megbízói mulasztás) Ha a Megbízó a küldemény veszélyes vagy különleges jellegére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget, a Szállítmányozó, szükség esetén, jogosult minden olyan intézkedést megtenni, amely a küldemények természetéből fakadó lehetséges következmények, veszélyek elhárításához szükséges. A Megbízó a Szállítmányozó ilyen intézkedését elfogadja. Ennek költségeit a Megbízó köteles a Szállítmányozónak megtéríteni.

6. §

Raktározás

1. (A raktározás esetei) A Szállítmányozó a megbízás tartalma, ill. szükség szerint gondoskodik a küldemény feladás előtti, kiszolgáltatás előtti és átmenő raktározásáról. (Fuvarozáshoz kapcsolódó raktározás)

2. (A raktározás helye) A raktározás a Szállítmányozó saját tulajdonában álló, általa üzemeltetett vagy általa igénybe vett idegen tulajdonú raktárban történhet.

3. (A Megbízó megtekinti az árut) A Megbízó a küldeményt előzetes értesítés mellett, a szokásos üzemi időben, a Szállítmányozó üzemének zavarása nélkül, saját költségére és a Szállítmányozó kíséretében megtekintheti. A Megbízó szükség szerint mintát vehet, vagy más cselekményt végezhet az áruval, ha abban a Szállítmányozóval előzetesen megállapodik. Az eljárás lefolyását írásban rögzítik. A mintavétellel és más cselekményekkel összefüggő költségek a Megbízót terhelik.

4. (A Megbízó felelőssége a raktárban okozott károkért) A Megbízó felel azokért a károkért, amelyeket az áru megtekintésével, a mintavétellel vagy más cselekményekkel összefüggésben a Szállítmányozónak vagy harmadik személyeknek okoz.

5. (Eljárás rendellenességek esetén) Ha a Megbízó azt állítja, hogy a megtekintett küldemény hiányzik, hiányos vagy sérült, úgy jegyzőkönyv felvételét kérheti, amelyet a Szállítmányozó nem tagadhat meg. Ha a Megbízó a küldemény hiánya, hiányossága vagy sérülése miatt szakértőt kíván igénybe venni, úgy ahhoz a Szállítmányozó hozzájárul, az ezzel kapcsolatos költségek azonban a Megbízót terhelik. A Megbízó javára eljáró személyek által okozott károkért és költségekért a Megbízó felel.

7. §

Szállítmánybiztosítás

A Szállítmányozó a küldeményt csak a Megbízó kifejezett, írásbeli utasítására és költségére biztosítja a Megbízó által megjelölt biztosítási feltételek szerint, a megbízásban, vagy más, írásban és kifejezetten közölt adatok alapján. A Szállítmányozó az adatok értelmezésére, összefüggések feltárására nem köteles. A küldemény értékének közlése önmagában nem minősül biztosításra szóló megbízásnak.

8. §

Díj és költségek

1. (A díj formája, tartalma) A Megbízó köteles a Szállítmányozónak átvételi díjtételes forma esetén az egyösszegű szállítmányozási díjat, bizományosi elszámolási forma esetén pedig a felmerült költségeket és a szállítmányozási díjat megfizetni. A Szállítmányozó díjai az ügy szokásos lebonyolítására vonatkoznak.

2. (Előleg) A Szállítmányozó semmiféle költséget nem köteles előlegezni.

3. (Esedékesség) A díj, ill. a megbízás végrehajtásával összefüggésben megállapodott költségek - ellenkező megállapodás hiányában - akkor esedékesek, amikor a Szállítmányozó a fuvarozási szerződést megkötötte, vagy ha ennek megkötésére a Megbízó érdekkörében felmerült okból nem került sor, akkor, amikor az ok felmerült.

4. (Elszámolás) Legkésőbb a szerződés megszűnésekor köteles a Megbízó a Szállítmányozót a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges, hasznos, és indokolt költségeit megtéríteni.

9 §

A fizetés

1. (A számlák esedékessége) A Szállítmányozó számlái - egyéb megállapodás hiányában a kézhezvétel után azonnal esedékesek, - a fizetési késedelem külön felszólítás vagy egyéb feltétel nélkül azonnal beáll. A késedelmi kamat – egyéb kikötés hiányában - a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint számolandó el.

2. (Harmadik személy fizet) A Megbízó fizetési kötelezettségén nem változtat az, ha a Megbízó harmadik személy fizetését ígéri. A Szállítmányozó – más megállapodás hiányában - maga dönti el, hogy a számlázást hogyan végzi el. E harmadik személy nemfizetése esetén a Szállítmányozó követeléseit a Megbízó tartozik, a harmadik személynek küldött számla esedékessége szerinti kamatokkal együtt kiegyenlíteni.

3. (Beszámítás és visszatartás) A Szállítmányozó követeléseivel szemben a Megbízó és a Megbízó által megjelölt harmadik személy beszámítással, visszatartással nem élhet.

4. (Fizetési késedelem) Ha a Megbízó az esedékes díjak megfizetését akár egyetlen alkalommal is elmulasztja, úgy a Szállítmányozó a további új és már folyamatban lévő ügyletek tekintetében biztosítékot kérhet. Ha a Megbízó a folyamatban lévő ügyekben a kívánt és ésszerű biztosítékot a Szállítmányozó által megjelölt határidőn belül nem szolgáltatja, úgy a Szállítmányozó az érintett, és a már folyamatban lévő szállítmányozási szerződéseket felmondhatja, vagy attól elállhat. A Szállítmányozó különösen abban az esetben jogosult biztosítékot kérni, ha a Megbízó vele szemben más esetekben is fizetési késedelembe esett, vagy ha a küldemény értéke a várható költségeket nem fedezi. Az áru értékét illetően a Szállítmányozó a Megbízó által közölt értékből indul ki, ha az áru értékét közölték, mindazonáltal a Szállítmányozó jogosult az áru piaci értékét szakértővel megvizsgáltatni és megállapíttatni. Ha az áru ily módon megállapított piaci értéke kevesebb, mint a Megbízó által közölt áruérték, a Szállítmányozó a biztosíték tekintetében ezen kevesebb értékből jogosult kiindulni, ill. a biztosíték kiegészítését kérheti. Megfelelő a biztosíték, ha azt pénzben vagy bankgaranciával szolgáltatják és az az érvényesítéssel járó szokásos költségek hozzászámításával eléri az összes esedékes és nem vitatott követelés 10%-al növelt összegét.

10. §

Zálogjog

A Szállítmányozót díjai és költségei biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a szállítmányozással kapcsolatban birtokába kerültek, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a Szállítmányozónak a Megbízóval szemben fennálló, más szállítmányozási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja. A Szállítmányozó zálogjogát bírósági eljárás nélkül is érvényesítheti.

11.§

Visszatartási jog

Ha a Megbízó fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, - bármely kettőjük közötti ügyletből is származzon ez a kötelezettség – a Szállítmányozó saját esedékes szolgáltatását a Megbízó esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatarthatja. A Szállítmányozó jogosult a szerződést felmondani, ha 8 nap határidőt szabott és ez alatt a Megbízó nem fizetett, vagy a teljesítésre megfelelő biztosítékot nem nyújtott. A biztosíték megfelelőségét illetően a 3. § 7. pontjában írottak irányadók.

12. §

A Szállítmányozó felelőssége

1. (A Szállítmányozó felelősségének terjedelme) Ha a Szállítmányozó felelőssége megállapítható, kártérítési kötelezettsége a küldeményben keletkezett kárra és a kármegállapítás költségeire korlátozódik. A küldeményben keletkezett kár a tőzsdei ár, ennek hiányában a piaci ár, ennek hiányában ugyanazon áru szokásos értéke szerint határozandó meg.

2. (A felelősség összegszerű korlátozása) A Szállítmányozó felelőssége – a szándékos és a súlyosan gondatlan károkozás esetét kivéve – korlátozott. A korlátozás mértéke - egyéb, ezen §-ba foglalt rendelkezés hiányában – a) multimodális fuvarozás esetén a multimodális okmány tartalma szerint határozandó meg, b) minden egyéb esetben 8,33 SDR/bruttó kg, maximum azonban 500.000,- (ötszázezer) SDR káreseményenként. Ezen korlátozás a szerződésen kívül okozott károkra is vonatkozik. A Szállítmányozó további kártérítést csak ezen § rendelkezései szerint fizet.

3. (Felelősség az árutovábbításban résztvevő személyekért) A Szállítmányozó nem felel azokért a károkért, amelyeket az általa igénybe vett fuvarozók, raktározók, rakodók, közvetett szállítmányozók vagy más szolgáltatásokat nyújtó személyek okoznak, kivéve, ha a Szállítmányozó ezek kiválasztásánál nem a Szállítmányozótól elvárható gondossággal járt el.

4. A Szállítmányozó fuvarozói felelőssége) A Szállítmányozó a küldeményben bekövetkezett kárért fuvarozóként felel, ha a) a küldeményt maga fuvarozta, b) gyűjtőforgalomban továbbíttatta és a kár ezen okból keletkezett, c) a birtokában lévő küldemény elvész vagy károsodik.

5. (A fuvarozói felelősségére vonatkozó szabályok) Ha a Szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségére a ténylegesen alkalmazott fuvarozási módra vonatkozó nemzetközi egyezmények általános és felelősségkorlátozó szabályai, ill. a belföldi fuvarozási-ágazati jogszabályok alkalmazandók. Ha ezen jogszabályok a felelősségkorlátozásról nem rendelkeznek, a Szállítmányozó felelősségére ezen § 1-2. pontjában írottak irányadók.

6. (A kár keletkezésének helye ismeretlen) Ha nem állapítható meg, hogy a kár melyik fuvarozási mód tartama alatt keletkezett, úgy a felelősség mértéke az összetett fuvarozásban alkalmazott fuvarozási módok szabályai közül az, amely a Megbízóra nézve a legelőnyösebb.

7. (További károk) A Szállítmányozó kifejezett és írásos megállapodás alapján, elvállalhatja azt is, hogy megtérít más károkat is. Ebben az esetben a Megbízónak előre kell közölnie a kár mibenlétét, annak várható összegét, és a Szállítmányozó rendelkezésére kell bocsátani azokat az okmányokat, amelyek azt igazolják. Ez esetben sem téríti meg azonban a Szállítmányozó azt a kárt, amely ellenállhatatlan erőre, természeti katasztrófára, sztrájkra, hatósági intézkedésekre, vagy más hasonló, a szokásos lebonyolításon kívül álló körülményre vezethető vissza. A Szállítmányozó ezen pont szerinti kötelezettsége nem a tényleges felelősség elismerésének, hanem üzleti szolgáltatásnak minősül. A Szállítmányozó a kár megtérítését – a körülményektől függően - ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a Megbízó a Szállítmányozóra ruházza mindazokat a jogokat, amelyek a Megbízót más személyekkel szemben esetlegesen megilletik és ehhez a szükséges, a követelést tényben és jogban megalapozó okmányokat is rendelkezésre bocsátja, amennyiben azokat a Szállítmányozónak nem adta volna már át. A Megbízó által állított kár bizonyítandó.

8. (A Megbízó belföldi) Ha a Szállítmányozó felelőssége megállapítható és a Megbízó belföldi, a Szállítmányozó felelősségére – kötelező jogszabályi rendelkezés, és e § eltérő rendelkezése hiányában – ezen § 1-2. pontban írottak alkalmazandók.

9. (A Megbízó külföldi) Ha a Szállítmányozó felelőssége megállapítható és a Megbízó külföldi, felelőssége – kötelező jogszabályi rendelkezés és ezen § eltérő rendelkezése hiányában – nem lehet magasabb, mint amilyen az a Megbízó országában, a Szállítmányozóra vonatkozó szabályok szerint lenne.

10. (A kár bejelentése a Szállítmányozónak) A káreseményt és a várható kárt a Szállítmányozóval a tudomásra jutást követő 48 órán belül írásban kell közölni, ill. a kárt bizonyító okmányokat azok kézhezvételét követő 48 órán belül meg kell küldeni

13. §

A Megbízó felelőssége, biztosítékok

1. (Hiányosságok, pontatlanságok) A Megbízó felel az utasítás, a csomagolás, a jelölés, a vele összefüggő körülmények, az okmányok, az adatok, az egyes országok export- és importszabályozási előírásanak, valamint az információk hiányáért, hiányosságáért és pontatlanságáért.

2. (Biztosítékok) A Szállítmányozó a Megbízótól, harmadik személyek követelésének veszélye esetén, megfelelő biztosítékot követelhet. A Szállítmányozó a szerződést megfelelő biztosíték hiányában felmondhatja. A biztosíték megfelelősége tekintetében a 3. § 7. pontjában írottak alkalmazandók.

14 §

Igényérvényesítés

1. (Az igényérvényesítés esetei)

A Szállítmányozó, a Megbízó írásbeli utasítása esetén, a Megbízó költségére és veszélyére köteles érvényesíteni a Megbízó peres és peren kívüli igényeit a fuvarozóval és más, a Szállítmányozó által igénybevett közreműködőkkel szemben.

2. (Szállítmányozói cselekmények utasítás nélkül) A Szállítmányozó utasítás nélkül is köteles a Megbízó jogainak megóvásához szükséges nyilatkozatokat megtenni. (Pl. a fuvarozóval szemben a kiszolgáltatáskor megteendő nyilatkozatok.)

3. (Díjak és költségek) A Szállítmányozó díjai az igényérvényesítés költségeit nem tartalmazzák. A Szállítmányozó nem köteles az igények érvényesítésének költségeit előlegezni. Valamely költség esetleges előlegezéséből további költségek előlegezésére nem lehet következtetni. A Szállítmányozót, az igényérvényesítésért - az eljárás sikerétől függetlenül - a felek által megállapodott díj és az igényérvényesítéssel felmerült költségek illetik meg.

15 §

A szerződés megszűnése

Keretszerződés esetén az elállásra és a felmondásra annak rendelkezései alkalmazandók.

16. §

Elévülés

A szállítmányozási szerződésből fakadó igények - a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - egy év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. A felek az elévülési idő megváltoztatásában írásban állapodhatnak meg. Ha a Szállítmányozó, a Megbízóval elszámolandó költségekre vonatkozó értesítést később veszi kézhez, mint az 1 éves elévülési határidő lejártát megelőző 120. nap, az 1 éves elévülési határidő 180 nappal meghosszabbodik.

17. §

Alkalmazandó jog, Joghatóság

1. A Szállítmányozó szerződéseire a magyar anyagi jogot kell alkalmazni. 

2. Vitás ügyeiket a felek békés úton kísérlik meg rendezni. 3. Kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában, és amennyiben a felek külön megállapodást nem kötöttek, a felek közötti minden jogvitára a Szállítmányozó székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagosan illetékes.

18.§

Egyebek

1. A Szállítmányozó ezen MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK (MÁSZ) rendelkezéseitől eltérhet.

2. Az egyes szakaszok címei csak tájékoztatásul szolgálnak az adott szakasz tárgyára nézve, ezen szakaszcímekből a Szállítmányozóra nézve kötelezettség nem hárul.

3. EZEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL AZ EGYESÜLET HONLAPJÁN MEGTEKINTHETŐ, ILL. AZT A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ HONLAPJÁN KÖZZÉTESZI, VAGY AZ EGYESÜLET HONLAPJÁRA UTAL. A MEGBÍZÓ KÉRÉSÉRE AZT KÜLÖN IS MEGKÜLDI, ARRÓL SZÜKSÉG SZERINT VAGY KÉRÉSRE TÁJÉKOZTATÁST AD, ÉS AZT MEGTÁRGYALJA.

4. A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ FELELŐSSÉGE EZEN FELTÉTELEK SZERINT KORLÁTOZOTT.

5. AZ ELÉVÜLÉSI HATÁRIDŐ A 16. §-BAN ÍROTTAK SZERINT MEGHOSSZABBODIK.